Ενημέρωση για την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Η παρούσα πολιτική για την προστασία των προσωπικών δεδομένων (εφεξής η «Πολιτική») αποσκοπεί στην ενημέρωσή σας σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας στοιχείων από την εταιρεία «ALFA EXPO – ΧΡΗΣΤΟΣ Α. ΚΑΡΑΜΠΙΚΑΣ – Οργάνωση & Κατασκευή Εκθέσεων & Συνεδρίων» (εφεξής «ALFA EXPO», «Εταιρία», «εμείς», «μας») με έδρα επί της οδού Ελ. Βενιζέλου, αριθμός 131Α, Τ.Κ. 142 31, Αθήνα, Τηλ. Επικοινωνίας: +30 210 2772244, φαξ: +30 210 2716853. Μέσω της ιστοσελίδας μας https://www.touristikaexpo.gr/ (εφεξής «Ιστοσελίδα»), όσο και μέσω των τηλεφωνικών ή ηλεκτρονικών επικοινωνιών, η ALFA EXPO, ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας, συλλέγει ορισμένα προσωπικά δεδομένα σχετικά με τους χρήστες/επισκέπτες, υφιστάμενους ή δυνητικούς της πελάτες. Όταν επεξεργαζόμαστε προσωπικά σας δεδομένα, λαμβάνουμε εύλογα μέτρα για να διασφαλίσουμε ότι τα προσωπικά σας δεδομένα παραμένουν ακριβή και ενημερωμένα και τα επεξεργαζόμαστε αποκλειστικά για τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν.

Παρακαλώ διαβάστε προσεκτικά την παρούσα Πολιτική που αφορά στην επεξεργασία προσωπικών δεδομένων μέσω της ιστοσελίδας μας αλλά και μέσω τηλεφωνικής ή ηλεκτρονικής επικοινωνίας μαζί μας.

______________________________________________________________________________

Η ALFA EXPO σέβεται το απόρρητο των επισκεπτών στον Ιστοσελίδα της αλλά και όσων επιδιώκουν να επικοινωνούν μέσω email ή τηλεφώνου και εφαρμόζει όλες τις απαιτήσεις του Γενικού Κανονισμού (EΕ) 2016/679 για τη προστασία φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (“ΓΚΠΔ”) αλλά και του εκάστοτε ισχύοντος εθνικού νομοθετικού πλαισίου που αφορά στην προστασία των προσωπικών δεδομένων. Η εν λόγω Πολιτική περιγράφει (α) τα είδη των προσωπικών δεδομένων που συλλέγουμε, (β) τον τρόπο με τον οποίο τα επεξεργαζόμαστε, (γ) τους τρίτους που ενδέχεται να τα μοιραστούμε, (δ) τα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα που λαμβάνουμε για τη διασφάλιση των προσωπικών δεδομένων που συλλέγουμε και (ε) τα δικαιώματά σας σχετικά με τη εκ μέρους μας επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων.

Τι είναι τα προσωπικά δεδομένα;

Ο όρος «προσωπικά δεδομένα», όπως χρησιμοποιείται στην παρούσα Πολιτική, αναφέρεται σε πληροφορίες φυσικών προσώπων, όπως ονοματεπώνυμο, ταχυδρομική διεύθυνση, ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail), τηλέφωνο επικοινωνίας, διεύθυνση IP κ.ά., οι οποίες προσδιορίζουν ή μπορούν να προσδιορίσουν άμεσα ή έμμεσα την ταυτότητα σας (εφεξής «Προσωπικά Δεδομένα ή Δεδομένα»).

 1. Τι είναι η Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων;

Ως «επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων» νοείται κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων, σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή σε σύνολα δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως η συλλογή, η καταχώριση, η οργάνωση, η διάρθρωση, η αποθήκευση, η προσαρμογή ή η μεταβολή, η ανάκτηση, η αναζήτηση πληροφοριών, η χρήση, η κοινολόγηση με διαβίβαση, η διάδοση ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης, η συσχέτιση ή ο συνδυασμός, ο περιορισμός, η διαγραφή ή η καταστροφή.

 1. Ποιά Δεδομένα σας συλλέγουμε;

Σε περίπτωση που θελήσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας θα σας ζητηθούν τα ελάχιστα αναγκαία Δεδομένα, που χρειάζονται για τους παρακάτω αναφερόμενους σκοπούς επεξεργασίας. Ειδικότερα τα αιτούμενα Δεδομένα εντάσσονται στις ακόλουθες κατηγορίες:

α) πληροφορίες ταυτοποίησης (όπως το όνομα και το επώνυμό σας) και

β) πληροφορίες επικοινωνίας (όπως ο αριθμός τηλεφώνου σας ή/και η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας (email)).

 

 1. Για ποιο σκοπό επεξεργαζόμαστε τα στοιχεία σας;

Η επεξεργασία των Προσωπικών σας Δεδομένων γίνεται για τους εξής σκοπούς:

 • για να εξυπηρετήσουμε τα πάσης φύσεως αιτήματά σας (π.χ. να σας παράσχουμε πληροφορίες σχετικά με τις υπηρεσίες μας),
 • για να επικοινωνήσουμε μαζί σας με σκοπό να προγραμματίσουμε μία συνάντηση δια ζώσης,
 • για την διαχείριση καταγγελιών & παραπόνων σχετικών με τις παρεχόμενες προς εσάς υπηρεσίες,
 • για την αποστολή ενημερωτικών δελτίων (newsletters) σχετικά με τις υπηρεσίες μας.
 1. Ποια είναι η νόμιμη βάση επεξεργασίας των Δεδομένων σας από την ΑLFA EXPO;

Η επεξεργασία των Δεδομένων σας διενεργείται κατά περίπτωση και ανάλογα με τον σκοπό επεξεργασίας, σύμφωνα με:

 • τους όρους εκτέλεσης της συμβατικής μας σχέσης,
 • τη ρητή και ανεπιφύλακτη συναίνεσή σας, όπου απαιτείται,
 • τις νομικές υποχρεώσεις της Alfa Expo,
 • τα έννομα συμφέροντα της Alfa Expo.
 1. Ποιοι είναι οι αποδέκτες των Δεδομένων σας;

Αποδέκτες των δεδομένων είναι οι ακόλουθες κατηγορίες:

 • Η Alfa Expo.
 • Το εντεταλμένο υπαλληλικό προσωπικό της Εταιρίας μας στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους και υπό καθήκον εχεμύθειας.
 • Οι αντιπρόσωποι ή/και υπεργολάβοι μας, οι οποίοι επεξεργάζονται τα Δεδομενα σας αντί και για λογαριασμό της εταιρίας μας στο πλαίσιο σχετικής έγγραφης σύμβασης μεταξύ μας, με σκοπό την παροχή υπηρεσιών και την υποστήριξη της επικοινωνίας μας μαζί σας και ειδικότερα:

α) Οι συνεργάτες τεχνικής υποστήριξης των υπηρεσιών μας και

β) Οι συνεργάτες υποστήριξης του λογισμικού μας.

 1. Πώς διασφαλίζουμε ότι οι συνεργάτες μας σέβονται τα Προσωπικά σας Δεδομένα;

Οι συνεργάτες/υπεργολάβοι μας έχουν συμφωνήσει και δεσμευτεί συμβατικά εγγράφως με την Εταιρεία:

 • να τηρούν εχεμύθεια, όπως και οι υπάλληλοί τους, για τα προσωπικά δεδομένα που γνωρίζουν,
 • να μη διαβιβάζουν σε τρίτους Δεδομένα χωρίς την έγγραφη άδεια μας,
 • να λαμβάνουν οργανωτικά και τεχνικά μέτρα ασφαλείας της επεξεργασίας των δεδομένων, που προστατεύουν τη λογική και φυσική ασφάλειά τους όπως ασφαλές λογισμικό και φυσική προστασία, και ανά περίπτωση ψευδωνυμοποίηση, ανωνυμοποίηση, κρυπτογράφηση.
 • Να σχεδιάζουν τα συστήματα τους, ώστε από το σχεδιασμό και εξ ορισμού να διασφαλίζεται ότι θα είναι σε θέση να εκπληρώνουν αυτές τις υποχρεώσεις τους.
 • Να μας ενημερώνουν άμεσα για κάθε περιστατικό που αφορά την παραβίαση των προσωπικών σας δεδομένων.
 • Να συμμορφώνονται με τις καταγεγραμμένες εντολές μας, με το νομικό πλαίσιο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων και ιδίως τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Δεδομένων (GDPR) ως εκτελούντες την επεξεργασία.
 1. Διαβιβάζουμε τα Δεδομένα σας εκτός Ελλάδας;

Τα Προσωπικά σας Δεδομένα αποτελούν αντικείμενο αποθήκευσης και επεξεργασίας μόνο εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε περίπτωση διαβίβασης των προσωπικών σας δεδομένων εκτός Ελλάδος ή/και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε τρίτες χώρες (εκτός Ε.Ε./Ε.Ε.Α.), η Εταιρία μας δεσμεύεται ότι θα διασφαλίσει την ύπαρξη επιπέδου προστασίας δεδομένων αντίστοιχου με αυτό που παρέχεται εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συνάπτοντας με τους αποδέκτες στις τρίτες χώρες αυτές τις κατάλληλες τυποποιημένες συμβατικές ρήτρες που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ισχύουν για τις διαβιβάσεις σε τρίτες χώρες για Υπεύθυνους Επεξεργασίας και για Εκτελούντες ανά περίπτωση.

 1. Για πόσο τηρούμε τα Δεδομένα σας και πότε τα διαγράφουμε;

Η Alfa Expo, διατηρεί τα δεδομένα σας, σε φυσικό ή ηλεκτρονικό αρχείο, για όσο χρόνο απαιτείται για την επίτευξη των σκοπών για τους οποίους μας τα έχετε παράσχει, με το πέρας του οποίου, τα εν λόγω δεδομένα διαγράφονται οριστικά από τις βάσεις δεδομένων μας.

Σε κάθε περίπτωση διατηρούμε τα δεδομένα σας για το χρονικό διάστημα που προβλέπει η εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία για την ικανοποίηση των έννομων υποχρεώσεων της Εταιρίας.

 1. Είναι ασφαλή τα Δεδομένα σας;

Η με οποιοδήποτε τρόπο επεξεργασία των Δεδομένων σας επιτρέπεται μόνο σε εξουσιοδοτημένα από εμάς πρόσωπα, εργαζόμενους και συνεργάτες μας αποκλειστικά για τους ως άνω αναφερόμενους σκοπούς, με τους οποίους υφίσταται έγγραφη συμβατική σχέση και οι οποίοι έχουν δεσμευτεί να τηρούν καθήκον εχεμύθειας και να προστατεύουν τα προσωπικά σας δεδομένα.

Επιπλέον, έχουμε λάβει τα απαραίτητα και κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την ασφάλεια και την προστασία των Δεδομένων σας από κάθε μορφής τυχαία ή αθέμιτη επεξεργασία τόσο σε φυσικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο λογικής ασφάλειας (ενδεικτικά διαδικασίες φυσικής ασφάλειας, διαβαθμισμένης πρόσβασης, προστασία υπολογιστικών συστημάτων λογισμικού και εξοπλισμού Δικτύου) στο πλαίσιο της τηρούμενης Πολιτικής Ασφάλειας & Διασφάλισης Απορρήτου της Εταιρίας.

Τα εν λόγω μέτρα επανεξετάζονται και τροποποιούνται όταν κρίνεται απαραίτητο από την ίδια την Εταιρία ή σε συμμόρφωση με νεότερο νομικό και κανονιστικό πλαίσιο.

 1. Ποια είναι τα δικαιώματα σας;
 • Έχετε δικαίωμα ενημέρωσης.

H Alfa Expo προβαίνει σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες τόσο κατά τη φάση της συλλογής όσο και σε κάθε μεταγενέστερη φάση επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων, ώστε να έχετε πλήρη δυνατότητα για την άσκηση των νομίμων δικαιωμάτων σας, όπως περιγράφονται παρακάτω.

Κατά το στάδιο της συλλογής των δεδομένων σας, αλλά και ανά πάσα στιγμή έχετε δικαίωμα να ενημερώνεστε για την ταυτότητα μας, τους σκοπούς της επεξεργασίας των Δεδομένων, τους αποδέκτες των Δεδομένων, τυχόν τρίτους φορείς στους οποίους τα Δεδομένα διαβιβάζονται, τα δικαιώματά σας.

 • Έχετε δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά σας δεδομένα.

Αυτό σημαίνει ότι έχετε το δικαίωμα να ενημερωθείτε από εμάς πως και εάν επεξεργαζόμαστε Δεδομένα σας. Αν επεξεργαζόμαστε Δεδομένα σας μπορείτε να ζητήσετε να ενημερωθείτε για τον σκοπό της επεξεργασίας, το είδος των Δεδομένων σας που τηρούμε, σε ποιους τα δίνουμε, πόσο διάστημα τα αποθηκεύουμε, αν γίνεται αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων, αλλά και για τα λοιπά δικαιώματα σας, όπως διόρθωσης, διαγραφής δεδομένων, περιορισμού της επεξεργασίας και υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

 • Έχετε δικαίωμα διόρθωσης ανακριβών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Αν διαπιστώσετε ότι υφίσταται λάθος στα Δεδομένα σας μπορείτε να μας υποβάλλετε αίτηση για να τα διορθώσουμε (π.χ. διόρθωση ονόματος).

 • Έχετε δικαίωμα διαγραφής.

Μπορείτε να μας ζητήσετε να διαγράψουμε τα δεδομένα σας αν δεν είναι απαραίτητα πλέον για τους ως άνω αναφερόμενους σκοπούς επεξεργασίας ή επιθυμείτε να ανακαλέσετε την συγκατάθεσή σας στις περίπτωση που έχει απαιτηθεί να την υποβάλλετε.

 • Έχετε δικαίωμα φορητότητας των Δεδομένων σας.

Μπορείτε να μας ζητήσετε να λάβετε σε αναγνώσιμη μορφή τα Δεδομένα που έχετε παράσχει ή να μας ζητήσετε να τα διαβιβάσουμε σε άλλο υπεύθυνο επεξεργασίας.

 • Έχετε δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας.

Μπορείτε να μας ζητήσετε να περιορίσουμε την επεξεργασία των Δεδομένων σας για όσο χρόνο εκκρεμεί η εξέταση των αντιρρήσεων σας ως προς την επεξεργασία.

 • Έχετε δικαίωμα ανάκλησης/εναντίωσης στην επεξεργασία των Δεδομένων σας.

Μπορείτε να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των Δεδομένων σας ή να άρετε τη συγκατάθεση σας, όπου έχει απαιτηθεί και εμείς θα σταματήσουμε την επεξεργασία των Δεδομένων σας, αν δεν υφίστανται άλλοι επιτακτικοί και νόμιμοι λόγοι που υπερισχύουν έναντι του δικαιώματος σας ή αν δεν είναι απαραίτητα πλέον για τους ως άνω αναφερόμενους σκοπούς επεξεργασίας.

 1. Πώς μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματα σας;

Για κάθε αίτημα και άσκηση δικαιώματος, σε σχέση με τα προσωπικά σας δεδομένα, μπορείτε να απευθυνθείτε στην Εταιρία στα ακόλουθα στοιχεία επικοινωνίας:

 • Τηλεφωνικά στο: +30 210 2772244, φαξ στο: +30 210 2716853, email στο: info@alfaexpo.gr  ή μέσω ταχυδρομείου στην διεύθυνση: Ελ. Βενιζέλου, αριθμός 131Α, Τ.Κ. 142 31, Αθήνα.

Θα προσπαθήσουμε να παρέχουμε τις ζητούμενες πληροφορίες ή να προβούμε στις απαιτούμενες αλλαγές στο βαθμό που επιτρέπεται από τους ισχύοντες νόμους περί προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων. Σε κάθε περίπτωση, θα σας απαντήσουμε εντός τριάντα (30) ημερών για να σας ενημερώσουμε για το αποτέλεσμα της αίτησής σας. Στη περίπτωση που το αίτημά σας είναι πολύπλοκο ή υπάρχει μεγάλος αριθμός αιτημάτων σας, θα σας ενημερώσουμε εντός του μήνα αν χρειαστεί να λάβουμε παράταση επιπλέον δύο (2) μηνών εντός των οποίων θα σας απαντήσουμε.

Εάν δεν απαντήσουμε εγκαίρως στο αίτημά σας ή αν το αίτημά σας απορριφθεί εν μέρει ή εξ ολοκλήρου ή/και θεωρείτε ότι παραβιάζονται τα δικαιώματα και οι ελευθερίες σας αναφορικά με την επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων σας, έχετε το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην αρμόδια εποπτική αρχή (Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων | Κηφισίας 1-3 | Τ.Κ. 115 23 | Αθήνα | τηλ. 210 6475600 |email: contact@dpa.gr).

 1. Κάνουμε χρήση αυτοματοποιημένης λήψης αποφάσεων/ περιλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ κατά την επεξεργασία των Δεδομένων σας;

Χωρίς τη λήψη της συγκατάθεσης σας δεν λαμβάνουμε αποφάσεις, ούτε προβαίνουμε σε κατάρτιση προφίλ, βάσει αυτοματοποιημένης επεξεργασίας των Δεδομένων σας.

 1. Cookies

Η Ιστοσελίδα μας χρησιμοποιεί «cookies», τα οποία είναι αρχεία κειμένου που περιέχουν πληροφορίες που αποθηκεύονται στη συσκευή σας (π.χ. σκληρό δίσκο, πρόγραμμα περιήγησης, κ.α.) όταν επισκέπτεστε την Ιστοσελίδα. Τα cookies διευκολύνουν την περιήγησή σας στους διάφορους δικτυακούς τόπους, θυμούνται τις προτιμήσεις σας και γενικά βελτιώνουν την εμπειρία χρήστη.

Πρέπει να σημειώσετε ότι τα «cookies» δεν μπορούν να διαβάσουν τα δεδομένα του σκληρού σας δίσκου. Το πρόγραμμα περιήγησης ιστού μπορεί να σας επιτρέψει να ενημερώνεστε όταν λαμβάνετε «cookie», δίνοντάς σας την επιλογή να το δεχτείτε ή όχι. Μπορείτε επίσης να απορρίψετε όλα τα «cookies», απενεργοποιώντας τα στον browser σας. Απορρίπτοντας τα «cookies», ορισμένες λειτουργίες στον Ιστοσελίδα μας ενδέχεται να μην λειτουργούν πλήρως και ως εκ τούτου να μην μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση σε ορισμένες πληροφορίες του ιστοτόπου.

 

Σύνδεσμοι για άλλες ιστοσελίδες

Οι πρακτικές σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα που περιγράφονται στην παρούσα Πολιτική ισχύουν αποκλειστικά για την Ιστοσελίδα. Άλλες ιστοσελίδες που διαχειρίζονται τρίτα μέρη έχουν διαφορετικές πολιτικές. Σε περίπτωση που επισκεφτείτε οποιαδήποτε άλλη ιστοσελίδα που διαχειρίζεται τρίτο μέρος, παρακαλούμε να διαβάσετε την πολιτική αυτής της ιστοσελίδας. Δεν ασκούμε τον έλεγχο σ’ αυτές τις ιστοσελίδες και δεν είμαστε υπεύθυνοι για τις πολιτικές και τις διαδικασίες που ακολουθούν τρίτα μέρη.

 1. Ποιο είναι το εφαρμοστέο δίκαιο κατά την επεξεργασία των Δεδομένων σας από εμάς;

Επεξεργαζόμαστε τα Δεδομένα σας σύμφωνα με το Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων 2016/679/ΕΕ, και εν γένει το ισχύον εθνικό και ευρωπαϊκό νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο για την προστασία προσωπικών δεδομένων.

Αρμόδια δικαστήρια για τυχόν αναφυόμενες διαφορές προκύπτουσες από θέματα που αφορούν τα προσωπικά σας δεδομένα είναι τα Δικαστήρια Αθηνών.

 1. Για περαιτέρω πληροφορίες

Αν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις ή απορίες σχετικά με την παρούσα Πολιτική ή οποιοδήποτε θέμα που σχετίζεται με το προστασία των Προσωπικών Δεδομένων σας γενικά, στείλτε μας email στο info@alfaexpo.gr. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας τηλεφωνικά στο: +30 210 2772244, μέσω φαξ στο: +30 210 2716853,ή στην ταχυδρομική διεύθυνση: Ελ. Βενιζέλου, αριθμός 131Α, Τ.Κ. 142 31, Αθήνα.

 1. Πώς θα ενημερωθείτε για τυχόν τροποποιήσεις της παρούσας Πολιτικής;

Ενημερώνουμε την παρούσα Πολιτική όποτε αυτό είναι αναγκαίο. Εάν υπάρχουν σημαντικές αλλαγές στην Πολιτική ή στον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούμε τα Προσωπικά Δεδομένα σας, θα δημοσιεύουμε στην ιστοσελίδα μας την επικαιροποίηση της παρούσας, προτού οι αλλαγές τεθούν σε ισχύ και θα σας ειδοποιούμε με κάθε πρόσφορο τρόπο. Σας ενθαρρύνουμε να διαβάζετε ανά τακτά διαστήματα την παρούσα Πολιτική για να γνωρίζετε πώς προστατεύονται τα Δεδομένα σας.

 

Ημερομηνία τελευταίας ενημέρωσης: 02/11/2018